Jak se dostat na americkou univerzitu?

Akademické požadavky

Před podáním přihlášky samotné je potřeba splnit povinné akademické požadavky, které jsou pro zahraniční studenty téměř totožné s těmi pro americké občany. U většiny bakalářských programů se jedná o dokončení středoškolského vzdělání na akreditované škole a absolvování standardizovaných testů:

  • Test obecně studijních předpokladů, a to buď SAT I (více zaměřený na psaní a čtení s porozuměním) nebo ACT (o něco bohatší na matematiku a přírodní vědy)
  • Předmětové testy, nejčastěji se požadují dva testy SAT II: Subject Test
  • Jazykový test, většinou TOEFL, tento požadavek závisí na jazykové úrovní studenta

Common Application

Přihláška na bakalářská studia se pak skládá z tzv. Common Application, tedy hromadné přihlášky, která je rozeslána na všechny univerzity dle výběru studenta. V této přihlášce se vyplňuje následující:

  • Základní informace o studentovi a jeho původu
  • Akadamické výsledky z posledních 4 let střední školy (výpis z vysvědčení)
  • Seznam volnočasových aktivit a úspěchů v nich během středoškolského studia
  • Výsledky standardizovaných testů (viz výše)
  • Esej na jedno z 5 předepsaných témat (z nichž jedno je “volné téma”)
  • Doporučení od nejméně 3 vyučujících a 1 od výchovného poradce či ředitele školy
  • Jednotlivé školy často navíc vyžadují tzv. Supplement - tedy sekci s otázkami specifickými pro danou školu

Jelikož zaměření bakalářských programů je v USA zvláště zezačátku spíše obecné (viz níže, Život během studia), studenti se hlásí nikoli na konkrétní obor, nýbrž na bakalářské studium obecně. Až během studia dochází k postupné specializaci studentů. Proto také všechny aspekty přihlášky zmíněné výše jsou pro školy při přijímacím procesu stejně důležité – studenti na americké bakalářské programy jsou tedy posuzováni jako všestranné osobnosti, nikoli pouze z akademického hlediska.

Regular/early decision

Uzávěrka přihlášek (RD, regular decision) na bakalářská studia je většinou v lednu roku nástupu ke studiu – do té doby musejí být splněny všechny požadavky včetně standardizovaných testů. V případě, že má student zájem o jednu školu více než všechny ostatní, může si podat jednu dřívější přihlášku (ED, early decision nebo EA, early action), která zpravidla mívá uzávěrku již na konci října předchozího roku. Šance na přijetí na tuto školu se tímto zároveň o něco zvýší.

Po odeslání přihlášky školy některým studentům (vzhledem k možnostem školy a umístění studenta) nabízí přijímací pohovory, který ovšem není povinnou součástí přihlášky.

Časový harmonogram

Doporučená orientační časová osa přihlášky na bakaláře v USA je následující:

 

Harmonogram USA

Není neobvyklé, že se studenti ve Spojených státech hlásí na více škol najednou – u bakalářského studia je to průměrně okolo 7, u graduate schools se to liší v závislosti na daném oboru (business: 3, právo: 6, medicína: 12, atd.).

Graduate schools

Pro studium na graduate schools je vždy nutné projít přijímacím procesem znovu (nepokračuje se tedy z bakaláře automaticky na magistra). Na druhou stranu doktorská studia ve většině případů od těch magisterských oddělena nejsou a ve studiu se po udělení titulu pokračuje automaticky.

Přijímací proces na graduate schools více-méně kopíruje ten na bakalářská studia, jen je o něco těžší – tedy vyžaduje jiné standardizované testy specifické pro konkrétní obory (GRE, GMAT, LSAT, MCAT, etc.), o něco komlexnější esej(e), více doporučení a mnohdy i povinný přijímací pohovor. Pozornost je během tohoto výběrového procesu mnohem více zaměřena na akademickou kvalifikovanost, nežli na všestranné charakteristiky studenta jako u bakaláře. Časová osa je velmi podobná té pro bakalářská studia (viz výše).

Dalším klíčovým kritériem při posuzování přihlášky na mnoho graduate schools jsou profesní, neakademické zkušenosti hlasícího se studenta. Důraz na pracovní zkušenosti kladou zejména tzv. “professional schools,” připravující studenty ke kariéře v konkrétních oborech. Sem patří například fakulty právní (Law Schools), ekonomické (Business Schools), mezinárodních vztahů, a mnohé další. Případný nedostatek pracovních zkušeností nemusí být nepřekonatelnou překážkou. Je ovšem třeba jej vykompenzovat důrazem na zbylé aspekty přihlášky a přesvdčivým vysvětlením konkrétního přínosu dané školy pro budoucí kariéru potenciálního studenta.

Ať už se jedná o undergraduate nebo graduate schools, konkrétní požadavky i data uzávěrek se mohou lišit pro každou univerzitu, a tak je nutné se o nich vždy předem u tebou vybraných škol informovat.

Materiály na přípravu

Sháníš se po materiálech na přípravu na SAT/ACT/TOEFL? Pošli nám email a my se podíváme, jestli by se u nás něco nenašlo.